Årsmøter

ÅRSMØTE I OVERHALLA HISTORIELAG

AVHOLDT PÅ HAUGUM MØLLE 22.02.2022

Følgende årsmøtepapirer ble utdelt: årsmelding fra styret, årsmeldinger fra utvalgene, regnskap for laget og Stutjønna.

Følgende utvalg har vært i drift i 2021: arkiv, meldingsblad, Stutjønna, slekt- og utvandring, laksefiskeutstilling.

Fra styret møtte: Bodil Bergin, Brit Ofstad Mørkved, Asbjørn Hagerup, Johan Sellæg, Solveig Grande Flaat, Kari Mørkved Hustad. I tillegg deltok 8 medlemmer på årsmøte.

Saker til behandling:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 2: Valg av møteleder og referent

Møteleder: Bodil Bergin. Referent: Kari Mørkved Hustad.

Sak 3: Årsmelding med meldinger fra utvalgene

Leder leste opp årsmeldinga fra styret for 2021.

Årsmeldinga ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

Representanter for utvalgene leste opp sine årsmeldinger for 2021, med planer for 2022.

Alle årsmeldingene ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

Sak 4: Regnskap

Kasserer gjennomgikk regnskapet for 2021 for laget, og regnskapet for Stutjønna.

Regnskapene ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

Sak 5: Fastsetting av kontingent

Styret la fram forslag om at kontigenten for 2022 skal være uforandret.

Årsmøte vedtok enstemmig styrets forslag om uendret kontingent for 2022.

Sak 6: Valg

Følgende var på valg: fra styret: Bodil Bergin, Brit Ofstad Mørkved, Johan Sellæg. Varamedlemmer: Solveig Grande Flaat, Kjell Ivar Grannes, Håvard Vannebo. Revisorer: Odd Erling Hasfjord, Johannes Melhus.

Valgkomiteens leder, Kari Skjefte Hatland, la fram valgkomiteens forslag:

Styret:

Leder Bodil Bergin                  2022-2023

Brit Ofstad Mørkved               2022-2024

Johan Sellæg                           2022-2024

Varamedlemmer:

Solveig Grande Flaat               2022-2023

Kjell Ivar Grannes                    2022-2023

Trond Solstad                          2022-2023      ny

Revisorer:

Odd Erling Hasfjord                2022-2023

Johannes Melhus                    2022-2023

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Ny valgkomite for 2022: Kåre Skarland, Peter Himo, Håvard Vannebo – ny.

Sak 7: Servering

Sak 8: Kåseri ved Sverre Rygh

Tema for kåseriet var DIALEKTORD. Sverre Rygh har gjort/gjør et omfattende arbeid med å samle inn dialektord fra Overhalla, registrere dem og gjøre dem tilgjengelig på internett. Det ble et interessant, og livlig kåseri med stort engasjement fra årsmøtedeltakerne.

Møte slutt kl. 21.  Kari Mørkved Hustad ,ref

**************************************************************************

OVERHALLA HISTORIELAG

ÅRSMØTE 7.SEPTEMBER 2021

Årsmøte ble avholdt på Mølla kl.19.00. 12 deltok på årsmøte.

Følgende årsmøtepapirer ble utdelt på møte: årsmelding fra styret, årsmeldinger fra utvalgene, regnskap for laget.

Utvalg i 2020: Arkivutvalget, Stutjønnutvalget, medlemsbladutvalget, laksefiskeutvalget, slekt-og utvandringsutvalget.

Sakliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 2: Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll

Følgende ble valgt: møteleder Bodil Bergin, referent: Kari Mørkved Hustad, protokollunderskrivere: Arnstein Okstad og Sverre J Rygh.

Sak 3: Årsmelding m/meldinger fra utvalgene

Leder leste opp årsmelding fra styret for 2020. Årsmeldinga ble godkjent.

Representanter leste opp årsmeldingene fra utvalgene for 2020.. Årsmeldingene ble godkjent.

Sak 4: Regnskap 2020

Kasserer gjennomgikk regnskapet for laget. Regnskapet ble godkjent.

Sak 5: Fastsettelse av kontingent for 2021

Årsmøte vedtok at kontigenten for 2021 skal være uforandret, kr. 250.- pr. år.

Sak 6: Valg

Følgende fra styret var på valg: leder Bodil Bergin, styremedlemmene Asbjørn Hagerup og Kari Mørkved Hustad. Vara: Solveig Grande Flaat, Kjell Ivar Grannes, Håvard Vannebo. Revisorer: Odd Erling Hasfjord, Johannes Melhus, med vara Frank Jensen.

Leder la fram valgkomiteens forslag, da alle fra valgkomiteen var forhindra fra å møte.

Valget ble:

Leder: Bodil Bergin 2021-2022

Styremedlem: Asbjørn Hagerup 2021-2023

Styremedlem: Kari Mørkved Hustad 2021-2023

Varamedlemmer: Solveig Grande Flaat, Kjell Ivar Grannes, Håvard Vannebo: 2021-2022.

Revisorer: Odd Erling Hasfjord og Johannes Melhus. Vara: Frank Jensen. 2021-2022.

Valgkomite for 2021: Kari Hatland, Petter Himo, Kåre Skarland.

Sak 7: Servering

Sak 8: Kåseri ved Asbjørn Hagerup

Tema for kåseriet var Husmannsplasser i Overhalla. Asbjørn holdt et engasjert kåseri med utgangspunkt i husmannsplassene under Grande gård, med hovedfokus på Haugen, hvor det nå er keramikkverksted.

——————————————————–

Årsmøtet 2020 var på Mølla 25.02.20. Styret ble gjenvalgt med Bodil Bergin som leder.

_______________________

Årsmøtet 2019 var 26.2.19 med godt oppmøte og styret gjenvalgt

Gunnar Hojem doserte om skogen og sagbruksvirksomheten i Namdalen.

************

Årsmøtet  2018 var 22.02. på mølla.

Bodil Bering ble gjenvalgt som leder. Tema for kvelden var USA tur i Barliens fotspor

************

Årsmøtet 2017 ble holdt på Mølla 23.02.

Ellen Opdal spilte og fortalte

_____________

Årsmøtet 2016 ble holdt på Mølla, 25.02.

Tema var Cocks samling i British Museeum ved Asbjørn Hagerup

———————

Årsmøtet 2014 ble holdt på Mølla, 26. februar 2014 kl 1900:

  • Kåre Skarland foredrar om Melaferja

_______________________

Årsmøtet 2013 ble holdt 27. februar 2013  kl 1900 på Mølla.